Vyhodnocení II. ročníku Prezentace překladatelských dovedností studentů VOŠS

Za účasti paní zástupkyně, vyučujících cizích jazyků a studentů proběhlo 29. 4. 2014 vyhodnocení II. ročníku Prezentace překladatelských dovedností studentů naší školy. Studenti různých forem studia překládali anglický, německý nebo ruský odborný text z oblasti sociální práce, který si vybrali ve spolupráci se svým vyučujícím cizího jazyka. Z odevzdaných překladů byly vyhodnoceny 3 nejlepší z každého jazyka, které nejlépe splňovaly všechna požadovaná kritéria – byly věcně správné a odpovídaly originálu, byla v nich použita správná odborná terminologie a byly správné i po stránce formální a jazykové. Studenti ocenili získání nových zkušeností, rozšíření odborné slovní zásoby a využití textů při studiu odborných předmětů nebo při zpracování absolventské práce.

Studenti obdrželi čestné uznání a finanční odměnu, kterou věnovalo OS „Pro školu“. Poděkování a uznání patří studentům Daně Celnarové, Janě Durajové, Lence Frídlové, Haně Hladíkové, Dominice Kamenské, Silvii Mojšové, Patriku Orlovi, Beátě Padychové a Markétě Špiňarové. Všem oceněným studentům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu cizích jazyků.

Jana Kořistková

garant Sekce cizích jazyků

 

Další informace