Vyhodnocení III. ročníku Prezentace překladatelských dovedností studentů VOŠS

 

Za účasti paní zástupkyně, vyučujících cizích jazyků a studentů se 21. 4. 2015 uskutečnilo vyhodnocení III. ročníku Prezentace překladatelských dovedností studentů VOŠS. Studenti různých forem studia překládali anglický, německý nebo ruský odborný text z oblasti sociální práce, který si vybrali ve spolupráci se svým vyučujícím cizího jazyka. Z 18 odevzdaných překladů byly vyhodnoceny nejlepší z každého jazyka, které nejlépe splňovaly všechna požadovaná kritéria – byly věcně správné a odpovídaly originálu, byla v nich použita správná terminologie a byly správné i po stránce formální a jazykové. Studenti ocenili získání nových zkušeností, rozšíření odborné slovní zásoby a využití textů při studiu odborných předmětů nebo při zpracování absolventské práce.

Poděkování a uznání patří studentům A. Adamusové, B. Dombrovské, L. Frejkové, H. Horvathové, D. Kamenské, K. Koláčkové, K. Kotoučkové, M. Krausovi, M. Langrové, A. Maršálkové, I. Moudré, M. Najdenovové, J. Sobotovi, M. Šeděnkové, K. Veselské, P. Vlachové, R. Vodičkové, L. Závodné. Nejlepší studenti obdrželi čestné uznání a finanční odměnu, kterou věnovalo OS „Pro školu“. Všem oceněným studentům blahopřejeme a ostatním zúčastněným přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu cizích jazyků.

Jana Kořistková

garant Sekce cizích jazyků

Další informace