V. ročník Prezentace překladatelských dovedností studentů VOŠS

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Naši studenti to dobře vědí a velmi aktivně se zapojují do soutěží v cizích jazycích, které jim poskytují možnost ověřit si a porovnat své jazykové znalosti a dovednosti, získat nové zkušenosti a rozšířit si odbornou slovní zásobu. Těší nás, že si studenti stále více uvědomují, že znalost cizího jazyka jim dává novou dimenzi.

V měsíci dubnu jsme vyhodnotili soutěž v prezentaci překladatelských dovedností studentů VOŠS.  Od prosince minulého roku studenti překládali anglický, německý nebo ruský odborný text z oblasti sociální práce. Že je to disciplína velmi náročná, svědčí i fakt, že několik studentů ze soutěže v jejím průběhu odstoupilo. Z odevzdaných překladů byly vyhodnoceny ty nejlepší z každého jazyka, které nejlépe splňovaly všechna požadovaná kritéria – svým obsahem odpovídaly textu v originále, byla v nich použita správná terminologie, byly správné i po stránce formální a jazykové a hodnocena byla také jejich využitelnost pro výuku odborných předmětů nebo při psaní absolventské práce. Poděkování a uznání patří studentkám Pavle Dokoupilové, Veronice Dvořákové, Haně Dudové, Nikole Dudové, Žanetě Frnkové, Kláře Kaňové, Jaroslavě Kvíčerové, Kateřině Pustovkové a Lucii Svrčinové.

Nejlepší studenti obdrželi čestné uznání a finanční odměnu, kterou věnoval spolek „Pro školu“. Všem oceněným studentům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu cizích jazyků.

Jana Kořistková

garant Sekce všeobecných předmětů

Další informace