Odborná konference              

Včera škola, dnes místo pro odbornou diskuzi

V aule Vyšší odborné školy sociální v Ostravě se sešli odborníci na sociální práci. V hledáčku poznání byla práce kurátorů. Nad konferencí „Kurátořina, to je dřina“ převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Novinky k tématu poruchy atachementu, k problematice netolismu, ale i k drogové problematice v kontextu rodiny či prevenci kriminality dětí a mládeže zazněly na dubnové konferenci, která se věnovala práci kurátorů a jejich spolupráci především v oblasti dětí a mládeže. V hlavním bloku nechybělo ani představení ojedinělého a úspěšného projektu Probační dům, který realizovala organizace Nová Šance. Od vážného tématu se pak posluchači odpoutali při zajímavém vyprávění o unikátním výzkumu Hranické propasti – nejhlubší propasti světa, a to v podání Základní organizace České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras.

„Jak už samotný název konference napovídá, konference byla určena nejen kurátorům pro děti a mládež, ale i  kurátorům sociálním, kteří společně se studenty a pedagogy Vyšší odborné školy sociální zaplnili aulu do posledního místa,“ říká organizátorka konference Zita Mickertsová. „Jak už to u nás bývá, kromě odborné diskuse a vzájemného vzdělávání se tu setkali kolegové ze „sociální branže“, kteří si tento den opravdu užili, a to nejen na konferenci samotné ale i v rámci odpoledního neformálního setkání,“ je přesvědčena Zita Mickertsová. Škola tak opět dokázala, že není pouze formální zkostnatělou vzdělávací institucí, ale místem, které pružně reaguje za veškeré podněty zvenčí. „Už teď se těšíme na příští rok, ve kterém budeme slavit neuvěřitelných 50 let od vzniku školy. Téma, které při té příležitosti na posluchače čeká, bude rozhodně zajímavé,“ dodává Eva Zátopková zástupkyně ředitelky školy pro Vyšší odbornou školu sociální.

 

 

Minikonference u příležitosti Světového dne sociální práce

V úterý 21. března 2017 jsme si na VOŠS připomněli Světový den sociální práce, který se každoročně slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Poprvé byl vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků.

Tento den má upozornit na smysl a význam sociální práce jako profese a má podpořit prestiž a atraktivitu profese sociálního pracovníka.

Sociální práce je společensky významná profese, která slouží jednotlivcům, skupinám i rodinám, čímž pomáhá celé společnosti. Každý z nás se může dostat do situace, kdy je příliš slabý na to, aby ji řešil vlastními silami, popřípadě neví, na koho se v nouzi obrátit. A právě od toho jsou zde sociální pracovníci, kteří těmto lidem poskytují podporu a pomoc. Snaží se, aby se u znevýhodněných osob co nejdříve obnovilo jejich sociální fungování, případně aby důsledky jejich nepříznivého sociálního stavu byly co nejmenší. Sociální pracovník rovněž pomáhá při orientaci v systému sociálních dávek, sociálních služeb a zdravotních služeb a vykonává mnoho dalších náročných činností.

Při této příležitosti se studenti VOŠS zúčastnili jarní minikonference, kde jim byly představeny organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, Slezská diakonie, Intervenční centrum Havířov a projekt Moment – tak trochu jiný obchod. Studenti si prohlédli výstavu „Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem“ a shlédli norský animovaný film „Zuřivec“, o malém chlapci, který je svědkem domácího násilí otce na matce.

V tento den také probíhal na Vyšší odborné škole sociální den otevřených dveří.

(Tisková zpráva)

Mgr. Michaela Holaňová

 

Regionální setkání sociálních pracovníků – 10. 2. 2017 

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě ve spolupráci s Profesní komorou sociálních pracovníků a Radou pro rozvoj sociální práce uspořádala ojedinělou akci - regionální setkání sociálních pracovníků, zaměstnavatelů, vzdělavatelů a studentů. Projekt regionálních setkání probíhá na různých místech v ČR.

Akce se konala v přednáškovém sále VOŠS v pátek 10. 2. 1017. Kapacita sálu (160 osob) byla téměř do posledního místa naplněna sociálními pracovníky z praxe (74) a studenty 3. ročníků VOŠS. S úvodní přednáškou na téma „Aktuální otázky profesionalizace sociální práce“ vystoupila doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., zkušená pedagožka a v současné době mimo jiné úřadující předsedkyně ASVSP. 

Druhá část programu byla věnována facilitované diskusi pod vedením PhDr. Petra Vojtíška Ph.D., účastníci se zamýšleli nad 4 základními otázkami:

1.       Jak společnost vnímá profesi sociálního pracovníka

          (co ovlivňuje obraz profese sociální práce ve společnosti)?

2.       Potřebují sociální pracovníci „svůj zákon“ a/nebo profesní komoru?

3.       Jaké máte zkušenosti ze spolupráce sociálních pracovníků s jinými profesemi?

4.       Co přispívá ke zvýšení prestiže/společenského uznání profese sociální práce?

Věříme, že regionální setkání sociálních pracovníků umožnilo účastníkům nejen setkat se s kolegy, bývalými spolužáky a pedagogy VOŠS, ale naplnilo smysl a význam celé akce, tzn. získat informace ke zpracování komplexní zprávy k aktuálním otázkám identity, institucionalizace, profesionalizace sociální práce v ČR s následnou prezentací výstupů na zainteresovaných místech – MPSV a MŠMT. Komplexní zpráva po ukončení projektu (1. pololetí 2017) by měla být dle informací pracovníků PKSP k dispozici organizátorům a na webových stránkách RAROSP, PKSP a ASVSP.

Těšíme se společně s vámi na další spolupráci a setkávání na půdě VOŠ sociální v Ostravě.

Organizátorka akce: PhDr. Mgr. Janka Hajdová

Odkaz na fotogalerii zde.

Světový den sociální práce

 

U příležitosti Světového dne sociální práce pořádá VOŠS Ostrava v úterý 21. března 2017 "Jarní minikonferenci".

Místo konání: Konferenční sál Vyšší odborné školy sociální, Zelená 2824/40A, Ostrava-Moravská Ostrava

Program:

8:00–8:05 h

Zahájení: Ing. Eva Zátopková (zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS)

Představení hostů: Mgr. Michaela Holaňová (garant oboru Sociální práce a sociální pedagogika a garant sekce odborných předmětů)

8:05–8:15 h

 Vystoupení studentů Obchodní akademie

8:15–8:45 h

Příspěvek: „Odlehčovací služba v životě lidí s postižením“

Bc. et Bc. Aneta Badžgoňová (vedoucí odlehčovací služby RESPIT),

Bc. Lenka Sládková (zástupce vedoucí odlehčovací služby RESPIT)

8:45–9:25 h

Příspěvek: „Slezská diakonie v inovacích a výzvách“

Mgr. Lenka Waszutová, MBA (vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR, tisková mluvčí)

9:25–10:00 h

Výstava „Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem“

Marcela Pelikánová (TyfloCentrum) a workshop

10:00–10:25 h

Přestávka

10:25–10:45 h

„MOMENT – tak trochu jiný obchod“

Hana Krylová (koordinátorka projektu)

10:45–12:15 h

Příspěvek: „Domácí násilí“, dokument „Zuřivec“ a beseda k dokumentu

Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. (koordinátorka střediska, Intervenční centrum Havířov)

12:15 h

Ukončení minikonference

 
Účast všech studentů denního studia je povinná!

Konference 7. dubna 2016 "Proměny sociální práce"

 

S proměnami společnosti se mění i požadavky na sociální práci a sociálního pracovníka. Odborníci hovoří a reagují na proměnu klienta, změny na úrovni rodiny, devastaci mezigenerační solidarity, devalvaci profese sociální práce apod. Naším úkolem je pak promítnout všechny změny do nabízeného vzdělávacího programu, neboť škola našeho typu klade dlouhodobě důraz na propojení teorie s praxí, což je mimo jiné také důvod pořádání konferencí, které chápeme jako příležitost pro setkání s odborníky na sociální práci.

V tomto roce byla konference koncipována tak, abychom v jejím průběhu zachytili průřez současnými aktuálními problémy. Jednalo se o soubor příspěvků, zabývajících se problematikou inkluze, vývojem sociální práce s migranty, aktuálními otázkami legislativní úpravy profese sociální práce, finanční gramotností a v neposlední řadě českou důchodovou reformou. Šlo o sondu do vybraných témat, zacílených na různé skupiny klientů: seniory, migranty, etnické a menšinové skupiny, rodiny s dětmi apod.

Konference byla atraktivní příležitostí pro sdílení zkušeností.

Mgr. Soňa Lenobelová, Mgr. Karla Končeková Kvardová

pedagogové VOŠS

Další informace