Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Uchazeč je oprávněn nahlížet do svého spisu, který je k příjímacímu řízení veden školou. Může tak učinit ve středu 20. 6. 2018 od 12:00 do 14:00 hodin na studijním oddělení VOŠS, ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava.

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Předpokládaný počet přijímaných

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní, dálková, kombinovaná

155

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní, dálková

65

 

Termín podání přihlášek:

do 31. 5. 2018

Termín přijímacího řízení:

21. 6. 2018

Povinné přílohy přihlášky:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (letošní absolventi doloží dodatečně nejpozději do 19. 6. 2018)
  • úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze střední školy (letošní absolventi doloží dodatečně nejpozději do 19. 6. 2018)
  • pro kombinovanou formu vzdělávání doklad o pracovním poměru v oblasti související s oborem vzdělání
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní poruchy a poruchy chování – viz Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Bez výše uvedených náležitostí nebude přihláška zařazena ke zpracování!

Je možné doložit sociálně orientované aktivity vyjádřené počtem hodin.

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

  • na internetu www.voss-ova.cz od  22. 6. 2018
  • na dveřích hlavního vchodu do budovy školy
  • písemným rozhodnutím do 27. 6. 2018

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky.

V případě nenaplnění kapacity bude koncem měsíce července 2018 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Letošní absolventi střední školy vyplní v přihlášce prospěch za 2. pololetí všech ukončených ročníků a za 1. pololetí závěrečného ročníku; střední škola potvrdí správnost údajů vč. studijních průměrů. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení  a závěrečného vysvědčení ze SŠ uchazeč dodá nejpozději do 19. 6. 2018 na adresu sídla školy (Zelená 40A, 702 00 Moravská Ostrava).

Uchazeči, kteří již maturovali, vyplní v přihlášce známky a průměrný prospěch za jednotlivé ročníky na 2. straně přihlášky a správnost uvedených údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Nutnou přílohou jsou úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a závěrečného vysvědčení ze SŠ .

Podmínkou přijetí ke vzdělávání na VOŠS je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000,-- Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500,-- , nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Další informace