Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášku můžete stáhnout zde

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Uchazeč je oprávněn nahlížet do svého spisu, který je k příjímacímu řízení veden školou. Může tak učinit 21. 8. 2020 od 09:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení VOŠS, ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava. 

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Předpokládaný počet přijímaných

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní, dálková, kombinovaná

bude upřesněn

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní, dálková

bude upřesněn

 

Termín podání přihlášek:

17. 8. 2020

Termín přijímacího řízení:

24. 8. 2020

 

Povinné přílohy přihlášky:

  • ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení 
  • pro kombinovanou formu vzdělávání doklad o pracovním poměru v oblasti související s oborem vzdělání
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní poruchy a poruchy chování – viz Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  • pro uchazeče maturující v září 2020 bude vyhlášeno třetí kolo přijímacího řízení začátkem září 2020
  • podle zájmu uchazečů budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.

 

Bez výše uvedených náležitostí nebude přihláška zařazena ke zpracování!

Je možné doložit sociálně orientované aktivity vyjádřené počtem hodin.

Kritéria přijímacího řízení - sociální pedagogika

Kritéria přijímacího řízení - sociální práce

 

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

  • na internetu www.voss-ova.cz od  24. 8. 2020 od 14 hodin.
  • na dveřích hlavního vchodu do budovy školy
  • písemným rozhodnutím do 31. 8. 2020

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Uchazeči vyplní v přihlášce známky a průměrný prospěch za jednotlivé ročníky na 2. straně přihlášky a správnost uvedených údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Nutnou přílohou jsou ověřené kopie maturitního vysvědčení a závěrečného vysvědčení ze SŠ .

Podmínkou přijetí ke vzdělávání na VOŠS je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

 

Výsledky 1. kolo přijímacího řízení 2020/2021

Sociální práce:

Denní studium

Dálkové studium

Kombinované studium

Sociální pedagogika:

Denní studium

Dálkové studium

 

Pin It